Als de bovenbouw van een pand, als gevolg van een funderingsgebrek, ernstige constructieve schade vertoond is het de vraag of funderingsherstel zinvol is. Behalve het herstellen van de fundering zal ook in de meeste gevallen de bovenbouw moeten worden gerenoveerd.

Meestal geven economische overwegingen de doorslag bij de keuze voor herstel/renovatie of sloop en soms zijn het emotionele overwegingen. Uiteraard zal de kostenkwestie bij het behoud van historische panden of stadsgezichten veel minder spelen. In voorkomende gevallen zal de constructie van de bovenbouw, in combinatie met bijvoorbeeld het funderingsmetselwerk, moeten worden versterkt of hersteld, alvorens het eigenlijke herstel van de fundering kan worden uitgevoerd. Te denken valt aan een geheel woningblok dat op een nieuwe (paal)fundering wordt geplaatst, aan of een bouwwerk dat in zijn geheel wordt opgevijzeld.

Een beoordeling van de constructieve toestand van het bouwwerk is ook belangrijk voor de te nemen maatregelen tijdens het herstel, zoals het vereiste stutwerk.

Ook moet worden gelet op de constructieve toestand van belendingen en de eventuele krachtenwerking met het te herstellen pand. In oude stadswijken komt het voor dat panden als het ware tegen elkaar aan hangen en elkaar zo in evenwicht houden. Funderingsherstel aan het ene pand kan dan ernstige schade aan het naastliggende pand tot gevolg hebben als dit pand niet eveneens in het herstel wordt meegenomen. Het kan voorkomen dat de constructieve kwaliteit van de bovenbouw het niet toelaat om een scheefgezakt pand weer recht te zetten door middel van vijzelen. In de praktijk wordt dan ook in die gevallen de scheefstand gelaten voor wat hij is en wordt alleen de fundering zodanig hersteld zodat doorgaande zakkingen niet meer optreden.

Bij restauratie van monumentale panden wordt enige scheefstand juist gezien als de historie van het monument en wordt alleen de fundering gestabiliseerd om grotere scheefstand te voorkomen.

De beste herstelmethode voor een houten paalfundering hangt af van de oorzaak van de funderingsschade, de ruimte in de omgeving, de toepassingsmogelijkheid in het pand, de kosten van het funderingsherstel en de wensen van de bewoners/pandeigenaar.

Sandra Lobbe kan u begeleiden op weg naar het uitvoeren van en het toezicht houden op het funderingsherstel.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op